متقاضی محترم
صندوق وستا انواع ضمانتنامه‌ها (غیر از تعهد پرداخت) را برای حمایت از کسب و کار شما صادر می‌کند. دریافت ضمانت‌نامه منوط به تشکیل پرونده اعتباری و تعیین حد اعتباری نزد صندوق بوده و این خدمات صرفا به اشخاص حقوقی ارایه می‌شود.

چنانچه متقاضی دریافت ضمانتنامه هستید، لطفا نسبت به تشکیل پرونده اعتباری خود اقدام و  درخواست ضمانتنامه را ارسال نمایید. چنانچه پرونده اعتباری شرکت تشکیل شده از همین صفحه درخواست ضمانتنامه خود را ارسال نمایید.