کارگزاری

وستا آماده ارایه خدمات به اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی به عنوان کارگزار مالی است. وستا به منظور توسعه کسب و کار و با هدف کمک به بخش دولتی و غیردولتی برای ارائه خدماتی کاراتر و عدم درگیری در موضوعات مالی و بروکراسی اداری امر، با توجه به پتانسیل موجود آمادگی کارگزاری منابع مالی اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی و مدیریت وجوه مربوطه را دارا می باشد. 

کارگزاری وستا در موارد زیر قابل تسری است: 

  • کارگزاری و مدیریت منابع عمومی اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی
  • کارگزاری و عقد قرارداد عاملیت کمک‌های فنی و اعتباری (وجوه اداره شده)
  • کارگزاری اعتبارات پژوهشی و فناوری


در صورت عقد قرارداد کارگزاری یا عاملیت، خدمات وستا عبارت است:

  • ارزیابی طرحها و پروژه‌های اشخاص حقوقی ذینفع
  • انجام پرداختهای مالی به نمایندگی 
  • اعطای تسهیلات به متقاضیان معرفی شده (عقد قرارداد تسهیلات و اخذ تضامین)
  • پیگیری وصول اقساط و تعهدات شرکتهای ذینفع
  • پیگیری حقوقی مطالبات
  • سرمایه گذاری در طرح‌ها به نمایندگی از صاحب منابع
  • و سایر خدمات مورد نیاز