سرمایه‌گذاری جسورانه در جهان به تفکیک مراحل رشد استارتاپها در دهه اخیر

استارتاپ‌ها در سال 2023، به میزان 319 میلیارد دلار جذب سرمایه داشتند که این عدد نشان‌دهنده بازگشتی به سطح سرمایه‌گذاری پیش از پاندمی کروناست. سال 2023، سال بازیابی در سرمایه‌گذاری جسورانه پس از 18 ماه هیجانزدگی در سال‌های 2021 و 2022 بود.

از سال 2017 تاکنون، کمترین میزان سرمایه‌گذاری جسورانه در جهان، در سال 2023 رخ داده است.

منبع: گزارش dealroom مورخ 31 دسامبر 2023