معرفی ضمانتنامه و انواع آن

ضمانت نامه، سندی است که به موجب آن، صندوق به طور غیرقابل برگشت متعهد می‌شود به محض اعلام و مطالبه هر میزان از وجه مندرج در آن توسط ذینفع (مضمون‌له)، وجه مطالبه شده را به ذینفع، پرداخت نماید.

طبق ماده 684 قانون مدنی، عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، بعهده بگیرد. در این عقد، متقاضی ضمانت (ضمانت خواه) را «مضمون عنه»، ذینفع را «مضمون‌له»، متعهد را «ضامن» و مبلغ ضمانت را «وجه‌الضمان» می‌نامند.

طبق بند «خ» ماده 4 آیین نامه تضمین معاملات دولتی (تصویب نامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22 آذر 1394 هیات وزیران) ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های پژوهش و فناوری، هم‌ردیف ضمانت نامه های بانکی در نظر گرفته شده است و تمامی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی مجاز به پذیرش این نوع ضمانت نامه ها هستند.

همچنین طبق بند الف ماده 4 قانون جهش تولید دانش بنیان (مصوب 11 اردیبهشت 1401 مجلس) در بند ح ماده 1 قانون امور گمرکی، اصلاحاتی صورت گرفته و ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های پژوهش و فناوری نیز همانند ضمانت نامه های بانکی، مورد پذیرش گمرک قرار می‌گیرند.

صندوق پژوهش و فناوری وستا بنا به درخواست اشخاص حقوقی، پرداخت دیون و یا انجام تعهدات متقاضی ضمانت‌نامه را به نفع سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، ضمانت می‌نماید. به موجب ضمانتنامه‌هایی که توسط صندوق صادر می‌شود، صندوق متعهد می‌گردد در صورت درخواست ذی‌نفع، تا مبلغ مندرج در ضمانتنامه به وی پرداخت گردد.

انواع ضمانت ‌نامه‌ های قابل صدور توسط صندوق وستا به شرح زیر است:

1. ضمانت ‌نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار (مناقصه و مزایده): ضمانت نامه‌اي که به منظور ضمانت اجراي پیشنهادات ضمانت خواه در مناقصه يا مزايده صادر مي‌شود.

2. ضمانت ‌نامه حسن اجرای تعهدات: ضمانتنامه‌اي که به منظور موظف نمودن ضمانت خواه به اجراي دقیق، صحیح و به موقع تعهدات مندرج در رابطه پايه در مقابل ذينفع در انجام موضوع رابطه پايه صادر مي‌شود.

3. ضمانت ‌نامه پیش پرداخت: ضمانتنامه‌ اي که به منظور حصول اطمینان ذينفع از اين امر که وجوه پیش پرداختي به ضمانت‌خواه به مصرف ديگري غیر از انجام تعهدات مندرج در رابطه پايه نمي‌رسد، صادر مي‌گردد.

4. ضمانت‌ نامه استرداد کسور وجه الضمان (حسن انجام کار): ضمانت نامه ‌اي که به منظور حصول اطمینان ذينفع از صحت کار انجام شده توسط ضمانت‌خواه، پس از تحويل قطعي موضوع رابطه پايه، صادر مي‌گردد.

5. ضمانت نامه گمرکی: ضمانتنامه‌اي که به منظور تضمین تعويق يا تقسیط پرداخت حقوق ورودي صادر مي‌شود.

چنانچه متقاضی دریافت هر یک از انواع ضمانتنامه از صندوق وستا هستید، از صفحه درخواست ضمانتنامه اقدام نمایید.