کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری جسورانه در سال 2022 در جهان

کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری جسورانه در سال ۲۰۲۲ در جهان

• میانگین قراردادهای سرمایه‌گذاری جسورانه در جهان در سال ۲۰۲۲، به میزان ۱۸ میلیون دلار بوده، درحالیکه در سال ۲۰۲۱، به میزان ۲۵ میلیون دلار بوده است.

• کل قراردادهای سرمایه‌گذاری جسورانه در جهان در سال ۲۰۲۲، تعداد ۲۶۲۹۴ عدد بوده، درحالیکه در سال ۲۰۲۱، به تعداد ۳۵۸۲۱ قرارداد بوده است.

 • کل سرمایه‌گذاری جسورانه انجام شده در سال ۲۰۲۲ به میزان ۳۲۹٫۲ میلیارد دلار بوده، در حالی که در سال ۲۰۲۱ به میزان ۶۳۰٫۳ میلیارد دلار بوده و حاکی از کاهش نزدیک به ۵۰ درصدی است.

منبع: Venture Capital Journal – January/February 2023

*منظور از سال ۲۰۲۲، از ابتدای سال ۲۰۲۲ تا اوایل ژانویه ۲۰۲۳ است.