کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری جسورانه در سال 2022 در جهان

  • میانگین قراردادهای سرمایه‌گذاری جسورانه در جهان در سال 2022، به میزان 18 میلیون دلار بوده، درحالیکه در سال 2021، به میزان 25 میلیون دلار بوده است.
  • کل قراردادهای سرمایه‌گذاری جسورانه در جهان در سال 2022، تعداد 26294 عدد بوده، در حالیکه در سال 2021، به تعداد 35821 قرارداد بوده است.
  • کل سرمایه‌گذاری جسورانه انجام شده در سال 2022 به میزان 329.2 میلیارد دلار بوده، در حالیکه در سال 2021 به میزان 630.3 میلیارد دلار بوده و حاکی از کاهش نزدیک به 50 درصدی است.

منبع: Venture Capital Journal- January/February 2023

* منظور از سال 2022، از ابتدای سال 2022 تا اوایل ژانویه 2023 است.