عملکرد چین در سرمایه‌گذاری خطرپذیر در مقایسه با سایر کشورها

در ژانویه 2024، چین 22 درصد از تعداد کل قراردادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر جهان را به خود اختصاص داد، در حالیکه سهم آن از ارزش معاملات انجام شده در همین ماه، معادل 18/6 درصد بوده است. چین در مجموع 251 معامله سرمایه‌گذاری خطرپذیر (2/6 میلیارد دلار) در ژانویه 2024 انجام داده که از نظر تعداد، 8/4 درصد و از نظر ارزش مالی، 31/4 درصد کاهش نسبت به ژانویه سال 2023 داشته است. براساس تجزیه و تحلیل گلوبال دیتا، در ژانویه 2023، در مجموع 274 معامله سرمایه‌گذاری خطرپذیر با ارزش مالی 3/8 میلیارد دلار در چین انجام شده بود.

در مقایسه با چین، بازارهای کلیدی سرمایه‌گذاری خطرپذیر جهان مانند ایالات متحده، بریتانیا و هند، در ژانویه 2024 نسبت به ژانویه 2023 به ترتیب 61/2، 40/2 و 30 درصد کاهش در تعداد معاملات سرمایه‌گذاری خطرپذیر و 37، 41/3 و 50/3 درصد کاهش در ارزش سرمایه‌گذاری خطرپذیر را شاهد بوده‌اند.