استارتاپ‌های یونیکورن شده در سال 2023 در حوزه‌های مختلف

در سال 2023، تعداد 87 استارتاپ برای بار اول به ارزشی بالغ بر 1 میلیارد دلار رسیده و یونیکورن شدند.

این تعداد از سال 2014 تاکنون کمترین میزان بوده و نسبت به سال 2021 که تعداد 782 استارتاپ یونیکورن شدند، کاهشی 89 درصدی را نشان می‌دهد.

منبع: گزارش dealroom مورخ 31 دسامبر 2023